mmsrc

公告

【活动】两周年生日快乐,奖励不仅是翻倍

来源:陌陌安全应急响应中心 发布时间:2019-03-14

https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-50063476-01ee-3107-b8f7-4ee25e9d03ac.pnghttps://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-dbb5421d-8587-3878-aae1-ec59d66f591d.png

核心业务:直播、消息、快聊、钱包、会员、账密相关功能

一般业务:陌陌app上非核心业务功能

边缘业务:除以上所有业务

游戏业务分级调整及范围汇总详细版:戳我了解业务范围


你们以为这就结束了吗?

不还没有

冲刺完3月,请来拿走我们的个人季度奖金&团队月度奖金

详情:戳我了解个人季度奖金&团队月度奖金

https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-d65a2f8a-b7d1-3b62-80ea-44ae532386ca.pnghttps://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-7a75df64-6742-34d6-b972-0b47b97a4768.pnghttps://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-30701aca-00f1-3639-bb7e-7bb6cadd9a10.png