mmsrc

公告

【活动】三周年生日,就该这么过

来源:陌陌安全应急响应中心 发布时间:2020-03-12

https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-00bf34de-2529-336d-90f6-bb300a6dd632.png

业务范围:【公告】游戏业务最新分级及业务范围汇总

https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-c20715ce-296d-3fcb-b10f-3c9ff0657504.png

双倍后奖励就是这样的⬆️


https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-34e8a1d7-d8cb-3d75-a677-6d85b438f433.png
活动期间额外奖励如下

https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-932c222b-3059-35d3-bd8e-d960bd1593ed.png


https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-2802cf1b-0cca-30a9-9626-9428ca95d7bd.png

https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-e85f38c7-4f93-38d9-8276-46eb1c27889b.png

https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-30baf0b1-ab3f-3c25-81ab-8bee9e3fcc5a.png


https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-9b63a7a4-4459-3e40-8c60-b3f3130fd5c6.png


联合活动还在进行中:【联合活动】陌陌安全&补天 超多惊喜送不停

https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-3b524603-759a-357f-b728-3bd9a5f05438.png

(一年使用权)


以上就是全部内容,各位小伙伴

开冲!

https://momo-mmsrc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img-cbf17ff8-5080-3361-ab85-c7d8464efcbb.png